89898

محمد رضا شاه پهلوی

به تارنمای اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی خوش آمدید

این تارنما جهت قدرشناسی و قدردانی از محمد رضا شاه پهلوی وهمچنین شناساندن تفکرات و آرزوها و تلاشهای وی برای ایران و ایرانی به نسلهای حال و آینده   بوجود آمده است
 
با ما در  جهت همفکری و فعالیت در قسمتهای مختلف  مدیریت و همکاری و گسترش و تبلیغ این تارنما  همکاری کنید تا ما بتوانیم با هم وسیله ایی باشیم در جهت حل مشکلات مردم ایران  و رسیدن به یک انسجام و اتحاد ملی 
ما به کمک هم و همکاری میتوانیم ازاین پایگاه بزرگترین مشکل حال حاضربرای نجات ایران و ایرانی را جهت انسجام و اتحاد ملی ایران پرستان راحل کنیم

این تارنما  کامل نیست به مرور زمان تکمیل و گسترش میابد

لطفا پوزش مارا  به دلیل وجود ایرادات و کمبودها پیشاپیش بپذیرید
قسمتهای مختلف از جمله عضوگیری در قسمتهای مختلف ازجمله برای  مدیریت وتبلیغات و.... به این تارنما به مرور زمان اضافه خواهد شد. 

با کمک هم

درنجات ایران و رسیدن به آرزوهای بزرگ محمد رضا شاه پهلوی کوشا باشیم