...

مقالات

28 ژانویه 2019
اخبارخانواده پهلویشهبانو فرح پهلویمقالات

زندگینامه شهبانو فرح پهلوی

  شهبانو فرح پهلوی فرح پهلوی ، شهبانوی ایران، تنها فرزند آقای سهراب دیبا و فریده قطبی در روز۲۲ مهر۱۳۱۷ چشم به جهان گشودند.پس از اینکه پدرشان فوت کردند فرح پهلوی در مدرسه ایتالیایی وسپس در مدرسه ژان دارک مشغول به تحصیل شدند. ایشان دیپلم خود را از مدرسه رازی‌، که یک دبیرستان غیر مذهبی‌…
Read More
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.