بانو یاسمین پهلوی

برافراشتن پرچم شیروخورشیدتوسط بانو یاسمین پهلوی