شاهزاده خطاب به تیم ملی

شاهزاده خطاب به تیم ملی فوتبال نوشت : اینک فرصت دارید صدای مردمتان باشید