خانواده پهلوی در تظاهرات واشنگتن با پرچم ملی شیروخورشید ایران